Algemene Voorwaarden VELUX Reward april 2019 feestmaand promotie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie, september feestmaand, van VELUX Nederland B.V (VELUX), die eruit bestaat dat leden van het VELUX Rewards programma aanspraak kunnen maken op een VELUX Reward, in de vorm van een Media Markt, Bol.com, Ticketmaster, Bijenkorf, Weekendjeweg.nl en ZALANDO. Door deel te nemen aan deze VELUX Reward april feestmaand promotie en door aanspraak te maken op een VELUX Reward in de vorm van een Media Markt, Bol.com, Ticketmaster, Bijenkorf, Weekendjeweg.nl of ZALANDO papieren Voucher of E-Voucher ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

In geval van strijd met eerdere communicatie, waaronder reclame- en/of promotiemateriaal, prevaleren deze algemene voorwaarden voor de VELUX Reward promotie.

Wij raden je aan een kopie van deze voorwaarden te bewaren voor eigen gebruik.

 1. De organisator van deze actie is VELUX Nederland B.V., gevestigd te Molensteijn 2, 3454 PT De Meern.
 2. Deelname aan deze VELUX Rewards april feestmaand promotie is mogelijk vanaf 1 april 2019 tot en met 30 april 2019.
 3. Je kunt vanaf 1 april 2019 aanspraak maken op een dubbele VELUX Reward door je factuur van je aankoop van VELUX producten in 2019 bij een officieel en geregistreerd verkooppunt van VELUX producten te uploaden tussen 1 april en 30 april 2019 via je VELUX Rewards account.
 4. Op alle VELUX producten die meedoen in deze promotie meedoen; dakramen, lichtkoepels en rolluiken ontvang je de dubbele waarde aan Rewards. Op de andere producten die binnen de reguliere promotie vallen zoals dakkapellen en raamdecoratieproducten ontvang je de reguliere Rewards vergoeding.
 5. Alle VELUX producten die binnen deze promotie vallen en zijn aangekocht in het jaar 2019 tellen mee. Dit betekent dat ook producten die de deelnemer bijvoorbeeld in januari 2019 heeft gekocht VELUX Rewards opleveren.
 6. Producten of facturen die reeds eerder zijn geüpload in het VELUX Rewards systeem tellen niet meer mee. De dubbele punten worden dus niet met terugwerkende kracht toegekend op oude facturen die reeds in het VELUX Rewards systeem zijn geüpload.
 7. Producten die buiten deze promotie vallen zijn VELUX producten die onder de volgende VELUX productcategorieën vallen: gootstukken, toebehoren, raamdecoratieproducten en dakkapellen.
 8. Leidend voor het wel of niet behoren van een product bij de VELUX Rewards promotie is altijd of er een VELUX Rewards waarde in euro's wordt toegekend aan het VELUX product ten tijde van de goedkeuring van het geregistreerde product door VELUX in het VELUX Rewards programma.
 9. Deelname aan deze VELUX Rewards april feestmaand promotie is niet mogelijk voor particulieren. Deelname aan deze VELUX Reward promotie is slechts toegestaan voor bedrijven die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en zich hebben geregistreerd in het VELUX Reward systeem.
 10. Bouwmaterialen handelaren, raamdecoratie dealers.
 11. Deelnemen aan de VELUX Reward promotie kan op de volgende wijze:
  • De deelnemer registreert zich voor de VELUX Reward promotie op www.velux.nl/rewards. Bij registratie dienen de bedrijfsgegevens van de deelnemer te worden ingevoerd. Door registratie voor het VELUX Reward promotie gaat de deelnemer akkoord met het gebruik van diens gegevens voor communicatie met betrekking tot VELUX Rewards.
  • Bij registratie voor het VELUX Reward promotie ontvangt de deelnemer een welkomst e-mail met een gebruikersnaam en pincode. Daarmee kan de deelnemer inloggen in het VELUX Rewards programma, te vinden op www.velux.nl/rewards. Vervolgens kunnen de aangekochte VELUX producten worden geregistreerd via de upload van een inkoopfactuur van VELUX producten bij een officieel en geregistreerd verkooppunt van VELUX producten.
  • Iedere productregistratie dient te worden voorzien van een geldige inkoopfactuur van een officieel en bij VELUX geregistreerd verkooppunt. Een kopie van deze inkoopfactuur kan worden geüpload in de gebruikelijke formats, waaronder JPEG, PNG en PDF. Het aankoopbedrag op de inkoopfactuur dient te zijn geredigeerd. Daarnaast dient de inkoopfactuur in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: i) de VELUX productcode(s), ii) het aantal producten dat is aangekocht, iii) de datum van aankoop, iv) de naam en details van het verkooppunt en v) het factuurnummer.
  • Onder voorbehoud van goedkeuring door VELUX wordt de corresponderende VELUX Reward waarde aan het account van de deelnemer toegevoegd. Het verificatieproces kan een aantal werkdagen in beslag nemen. Indien de vereiste gegevens niet goed leesbaar zijn op de inkoopfactuur, kan de deelnemer worden gevraagd om de inkoopfactuur opnieuw te uploaden.
  • Aankopen die worden goedgekeurd door VELUX kunnen direct worden ingewisseld voor een papieren of E-Voucher van de Media Markt, Bol.com, Ticketmaster, Bijenkorf, Weekendjeweg.nl. of ZALANDO. De deelnemer kan er ook voor kiezen om de aankopen te laten optellen bij andere aankopen.
  • Het bedrag dat wordt ingewisseld voor een Voucher wordt van de totaal gespaarde waarde afgetrokken.
 12. De geldende vergoedingen in de vorm van een Media Markt, Ticketmaster, Bol.com, Bijenkorf, Weekendjeweg.nl of ZALANDO Voucher of E-Voucher per productgroep zijn te vinden via de VELUX Rewards rekenmachine op www.velux.nl/rewards
 13. Een inkoopfactuur van VELUX producten die direct bij VELUX zijn ingekocht wordt altijd afgekeurd.
 14. Een inkoopfactuur kan maar één keer worden gebruikt voor het doorgeven van de inkoop van VELUX producten bij een officieel geregistreerd verkooppunt van VELUX producten in het VELUX Reward systeem.
 15. Elke aanspraak op een VELUX Reward die onderdeel is van een totaalaankoop van in totaal 25 deelnemende producten zal worden onderworpen aan nadere verificatie door VELUX. Daarnaast behoudt VELUX zich het recht voor om iedere aanspraak op VELUX Rewards te verifiëren. Als onderdeel van het verificatieproces kunnen identiteitsgegevens worden opgevraagd. In dat geval dienen deze binnen een termijn van veertien kalenderdagen worden aangeleverd.
 16. VELUX behoudt zich het recht voor om elke aanspraak op VELUX Rewards af te wijzen, te weigeren een beloning toe te kennen of een deelnemer te diskwalificeren, indien er redelijke gronden bestaan om te vermoeden dat er sprake is van misbruik en/of fraude.
 17. Voor deelname aan deze promotie dien je bij registratie persoonsgegevens te verstrekken, zoals je naam, telefoonnummer en e-mail. Deze persoonsgegevens verwerkt VELUX te allen tijde conform de toepasselijke wet- en regelgeving en het VELUX Privacy Statement. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering van deze promotie en voor communicatie met betrekking tot je deelname. De persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, anders dan de dienstverleners waar VELUX mee samenwerkt bij het organiseren van deze promotie. Daarbij kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt voor analyse doeleinden ter verbetering van VELUX producten en diensten. Onze grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is de uitvoering van de overeenkomst in het kader van de promotie en ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. VELUX bewaart en beveiligt jouw persoonsgegevens conform het VELUX Privacy Statement.
 18. Jouw persoonsgegevens en andere informatie kunnen door VELUX worden gedeeld met de dienstverleners waarmee zij in het kader van deze promotie samenwerkt, zodat VELUX en/of deze dienstverleners per telefoon, sms, e-mail, post of op andere manieren contact met je kunnen opnemen voor verificatie van de geregistreerde aankoop.
 19. Wanneer je geen verdere telefonische informatie wenst te ontvangen van VELUX of de dienstverleners waarmee VELUX samenwerkt bij het organiseren van deze promotie, dan kun je het woord STOP sms'en naar 3734. Wanneer je geen verdere informatie via email wenst te ontvangen, dan kun je je uitschrijven via de uitschrijflink in de door VELUX verstuurde e-mail of een e-mail sturen naar velux@servicebureau.nl, met als onderwerp GEEN EMAIL.
 20. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten afschermen of om de verwerking door VELUX te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Je kunt ook verzoeken om jouw persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar velux@servicebureau.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 21. Indien het ordelijke verloop van de promotie wordt verhinderd door fouten (menselijke- of computerfouten), fraude, misbruik en/of gevallen die buiten de redelijke controle van VELUX liggen, behoudt VELUX zich het recht voor om de VELUX Reward promotie en/of deze algemene voorwaarden aan te passen en/of te beëindigen. VELUX zal de deelnemers hierover zonder onnodige vertraging informeren en zich inspannen om negatieve effecten als gevolg van de wijziging(en) en/of het beëindigen van de promotie te beperken.
 22. De Media Markt, Bol.com, Ticketmaster, Bijenkorf, Weekendjeweg.nl of ZALANDO Vouchers die de deelnemer ontvangt voor de aangekochte producten in de actieperiode blijven geldig voor de periode die vermeld staat op de verkregen Voucher.
 23. VELUX is niet verantwoordelijk voor het verlies van een bewijs van aankoop. VELUX kan op elk gewenst moment de originele inkoopfactuur opvragen, om een aanspraak op VELUX Rewards te verifiëren.
 24. Een deelnemer die aanspraak maakt op een VELUX Reward in naam van zijn of haar bedrijf is mogelijk verantwoordelijk voor belastingafdracht over deze VELUX Rewards. VELUX benadrukt dat iedere belastingaansprakelijkheid die voortvloeit uit het ontvangen van VELUX Rewards de verantwoordelijkheid van de deelnemer is.
 25. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat voortvloeit uit de VELUX Reward promotie zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.