Algemene Voorwaarden VELUX Reward promotie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie van VELUX Nederland B.V (VELUX)., die eruit bestaat dat leden van het VELUX Rewards programma aanspraak kunnen maken op een VELUX Reward, in de vorm van een Media Markt, ZALANDO, Bol.com, Ticketmaster, Bijenkorf, IKEA of Weekendjeweg.nl. Door deel te nemen aan deze VELUX Reward promotie en door aanspraak te maken op een VELUX Reward in de vorm van een Media Markt, ZALANDO, Bol.com, Ticketmaster, Bijenkorf, IKEA of Weekendjeweg.nl papieren Voucher of E-Voucher ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

In geval van strijd met eerdere communicatie, waaronder reclame- en/of promotiemateriaal, prevaleren deze algemene voorwaarden voor de VELUX Reward promotie.

Wij raden je aan een kopie van deze voorwaarden te bewaren voor eigen gebruik.

 1. De organisator van deze actie is VELUX Nederland B.V., gevestigd te Molensteijn 2, 3454 PT De Meern.
 2. Deelname aan deze VELUX Rewards promotie is mogelijk vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
 3. VELUX behoudt zich het recht voor de VELUX Rewards promotie te allen tijden te stoppen, met voorafgaande kennisgeving van één maand aan alle geregistreerde leden van de VELUX Rewards promotie.
 4. Deelname aan deze VELUX Reward promotie is niet mogelijk voor particulieren. Deelname aan deze VELUX Reward promotie is slechts toegestaan voor bedrijven die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en zich hebben geregistreerd in het VELUX Reward systeem. Bouwmaterialen handelaren, raamdecoratie dealers, aannemers en/of Montagebedrijven die niet actief zijn op de consumentenmarkt maar zich richten op woningbouwprojecten en architecten zijn uitgesloten van deelname.
 5. Je kunt vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een VELUX Reward door aankoop van VELUX producten bij een officieel en geregistreerd verkooppunt van VELUX producten. Producten die buiten deze promotie vallen zijn VELUX producten die onder de volgende VELUX productcategorieën vallen: gootstukken & toebehoren.
 6. Leidend voor het wel of niet behoren van een product bij de VELUX Rewards promotie is altijd of er een VELUX Rewards waarde in euro's wordt toegekend aan het VELUX product ten tijde van de goedkeuring van het geregistreerde product door VELUX in het VELUX Rewards programma.
 7. Deelnemen aan de VELUX Reward promotie kan op de volgende wijze:
  • De deelnemer registreert zich voor de VELUX Reward promotie op www.velux.nl/rewards. Bij registratie dienen de bedrijfsgegevens van de deelnemer te worden ingevoerd. Door registratie voor het VELUX Reward promotie gaat de deelnemer akkoord met het gebruik van diens gegevens voor communicatie met betrekking tot VELUX Rewards.
  • Bij registratie voor het VELUX Reward promotie ontvangt de deelnemer een welkomst e-mail met een gebruikersnaam en pincode. Daarmee kan de deelnemer inloggen in het VELUX Rewards programma, te vinden op www.velux.nl/rewards. Vervolgens kunnen de aangekochte VELUX producten worden geregistreerd via de upload van een inkoopfactuur van VELUX producten bij een officieel en geregistreerd verkooppunt van VELUX producten
  • Iedere productregistratie dient te worden voorzien van een geldige inkoopfactuur van een officieel en bij VELUX geregistreerd verkooppunt. Een kopie van deze inkoopfactuur kan worden geüpload in de gebruikelijke formats, waaronder JPEG, PNG en PDF. Het aankoopbedrag op de inkoopfactuur dient te zijn geredigeerd. Daarnaast dient de inkoopfactuur in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: i) de VELUX productcode(s), ii) het aantal producten dat is aangekocht, iii) de datum van aankoop, iv) de naam en details van het verkooppunt en v) het factuurnummer.
  • Onder voorbehoud van goedkeuring door VELUX wordt de corresponderende VELUX Reward waarde aan het account van de deelnemer toegevoegd. Het verificatieproces kan een aantal werkdagen in beslag nemen. Indien de vereiste gegevens niet goed leesbaar zijn op de inkoopfactuur, kan de deelnemer worden gevraagd om de inkoopfactuur opnieuw te uploaden.
  • Aankopen die worden goedgekeurd door VELUX kunnen direct worden ingewisseld voor een papieren of E-Voucher van de Media Markt, ZALANDO, Bol.com, Ticketmaster, Bijenkorf, IKEA of Weekendjeweg.nl. De deelnemer kan er ook voor kiezen om de aankopen te laten optellen bij andere aankopen
  • Het bedrag dat wordt ingewisseld voor een Voucher wordt van de totaal gespaarde waarde afgetrokken.
 8. De geldende vergoedingen in de vorm van een Media Markt, ZALANDO, Ticketmaster, Bol.com, Bijenkorf, IKEA of Weekendjeweg.nl Voucher of E-Voucher per productgroep zijn te vinden via de VELUX Rewards rekenmachine op www.velux.nl/rewards
 9. Een inkoopfactuur van VELUX producten die direct bij VELUX zijn ingekocht wordt altijd afgekeurd.
 10. Een inkoopfactuur kan maar één keer worden gebruikt voor het doorgeven van de inkoop van VELUX producten bij een officieel geregistreerd verkooppunt van VELUX producten in het VELUX Reward systeem.
 11. Een VELUX inkoopfactuur van een geregistreerd verkooppunt uit het jaar 2019 kan tot vrijdag 11 januari 2020 geüpload worden.
 12. Een VELUX inkoopfactuur van een geregistreerd verkooppunt uit het jaar 2020 moet binnen 45 dagen na aankoop van de producten worden geüpload in het VELUX Rewards programma.
 13. VELUX behoudt zich het recht voor om elke aanspraak op VELUX Rewards af te wijzen, te weigeren een beloning toe te kennen of een deelnemer te diskwalificeren, indien er redelijke gronden bestaan om te vermoeden dat er sprake is van misbruik en/of fraude.
 14. Voor deelname aan deze promotie dien je bij registratie persoonsgegevens te verstrekken, zoals je naam, telefoonnummer en e-mail. Deze persoonsgegevens verwerkt VELUX te allen tijde conform de toepasselijke wet- en regelgeving en het VELUX Privacy Statement. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering van deze promotie en voor communicatie met betrekking tot je deelname. De persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, anders dan de dienstverleners waar VELUX mee samenwerkt bij het organiseren van deze promotie. Daarbij kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt voor analyse doeleinden ter verbetering van VELUX producten en diensten. Onze grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is de uitvoering van de overeenkomst in het kader van de promotie en ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. VELUX bewaart en beveiligt jouw persoonsgegevens conform het VELUX Privacy Statement.
 15. Jouw persoonsgegevens en andere informatie kunnen door VELUX worden gedeeld met de dienstverleners waarmee zij in het kader van deze promotie samenwerkt, zodat VELUX en/of deze dienstverleners per telefoon, sms, e-mail, post of op andere manieren contact met je kunnen opnemen voor verificatie van de geregistreerde aankoop.
 16. Wanneer je geen verdere telefonische informatie wenst te ontvangen van VELUX of de dienstverleners waarmee VELUX samenwerkt bij het organiseren van deze promotie, dan kun je het woord STOP sms'en naar 3734. Wanneer je geen verdere informatie via email wenst te ontvangen, dan kun je je uitschrijven via de uitschrijflink in de door VELUX verstuurde e-mail of een e-mail sturen naar velux@servicebureau.nl, met als onderwerp GEEN EMAIL.
 17. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten afschermen of om de verwerking door VELUX te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Je kunt ook verzoeken om jouw persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar velux@servicebureau.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 18. Indien het ordelijke verloop van de promotie wordt verhinderd door fouten (menselijke- of computerfouten), fraude, misbruik en/of gevallen die buiten de redelijke controle van VELUX liggen, behoudt VELUX zich het recht voor om de VELUX Reward promotie en/of deze algemene voorwaarden aan te passen en/of te beëindigen. VELUX zal de deelnemers hierover zonder onnodige vertraging informeren en zich inspannen om negatieve effecten als gevolg van de wijziging(en) en/of het beëindigen van de promotie te beperken.
 19. De Media Markt, ZALANDO, Bol.com, Ticketmaster, Bijenkorf, IKEA of Weekendjeweg.nl Vouchers die de deelnemer ontvangt voor de aangekochte producten in de actieperiode blijven geldig voor de periode die vermeld staat op de verkregen Voucher.
 20. VELUX is niet verantwoordelijk voor het verlies van een bewijs van aankoop. VELUX kan op elk gewenst moment de originele inkoopfactuur opvragen, om een aanspraak op VELUX Rewards te verifiëren.
 21. Een deelnemer aan het VELUX Rewards programma kan aanspraak maken op een inwisseling van het Rewards tegoed in contanten ("cash-back") opgebouwd in één kalenderjaar in contanten, wanneer hij dit vóór 1 april van datzelfde kalenderjaar schriftelijk aan VELUX Nederland B.V heeft laten weten. Om aan het eind van het betreffende kalenderjaar aanspraak te maken op de cash-back zal de deelnemer moeten aantonen dat hij een minimale gemiddelde groei van 25% ten opzichte van het vorige kalenderjaar heeft gerealiseerd over alle door de deelnemer aangeboden VELUX-productgroepen (dakramen, dakkapellen, lichtkoepels en raamdecoratie). Het aantal in de betreffende periode in het Velux Rewards programma geregistreerde VELUX producten wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Producten die niet in het VELUX Rewards programma zijn geregistreerd zullen niet worden meegenomen in de beoordeling. Per Euro aan opgebouwd VELUX Rewards tegoed kan één Euro cash-back worden uitgekeerd, met een maximum van EUR 10.000,=(tien duizend Euro).
 22. Verdiende VELUX Rewards hebben een geldigheid van 12 tot maximaal 24 maanden. Een VELUX Reward verdient in het ene jaar moet uiterlijk op 31 december van het volgende jaar worden geclaimd. Dit betekent bijvoorbeeld dat een VELUX Reward ontvangen op 01-01-2019 automatisch verloopt en niet meer geclaimd kan worden na 31-12-2020, dit is de maximale periode van 24 maanden. Echter als een VELUX Reward verdient is op 31-12-2019 moet deze ook voor 31-12-2020 geclaimd worden, dit is de minimale periode van 12 maanden. Deze regel geldt ook voor de Rewards die verdient zijn in een speciale actieperiode.
 23. Een deelnemer die aanspraak maakt op een VELUX Reward in naam van zijn of haar bedrijf is mogelijk verantwoordelijk voor belastingafdracht over deze VELUX Rewards. VELUX benadrukt dat iedere belastingaansprakelijkheid die voortvloeit uit het ontvangen van VELUX Rewards de verantwoordelijkheid van de deelnemer is.
 24. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat voortvloeit uit de VELUX Reward promotie zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.